بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

مدارک

تاریخ چاپ: 1400/01/27 - 14:52
تاریخ ایجاد مطلب: 1390/12/01 - 05:32
کد: 21
مدارک ذيل جهت متقاضيان مسکن مهر شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت تسهيلات و کنترل توسط نماينده اين بانک مورد نياز مي باشد.
(1 تصوير تمام صفحات شناسنامه متقاضي (2 سري)
(2 تصوير کارت ملي (پشت و رو ) متقاضي (2 سري)
(3 تصوير پروانه ساخت
(4 تصوير سند مالکيت زمين و يا سند مازاد يا برگ واگذاري يا سند مشاعي
(5  نقشه ساخت ساختمان تاًئيد شده توسط شهرداري
(6 فرم معرفي نامه متقاضي به بانک توسط بنياد مسکن
(7 فرم ج عدم سابقه مالکيت متقاضي