امام حسين (عليه السلام): نياز مردم به شما از نعمتهاي خدا بر شما است، از اين نعمت افسرده و بيزار نباشيد

 
پیوندها
 

president.ir

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

معرفي حجه الاسلام والمسلمين روحاني نژاد


 
سایت های مرتبط
 

 
امروز
 
سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
6 شوال 1442
18 مه 2021

 
اوقات شرعي
 

 
RSS
 
RSS

 
آمار بازدید
 
بازدید امروز: 202
بازدید دیروز: 1310
یک هفته اخیر: 7337
کل بازدیدها: 1963832

 
 

فصل اول- کلیات و هدف
ماده یکم)
نام مؤسسه : انجمن خیرین مسکن ساز استان لرستان که در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می شود.
 ماده دوم)
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای این انجمن با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران وفق مفاد این اساسنامه و شرح موضوع اهداف تعریف شده در ماده 2 اساسنامه انجمن مرکزی ،غیر سیاسی و غیر انتفایی می باشد.
ماده سوم)
محل انجمن:مرکز اصلی این انجمن در مرکز استان می باشد و در صورت لزوم می تواند طبق مقررات مصوب و به تشخیص هیاًت امناء استان در شهرستانها و مناطق شهبه یا نمایندگی داشته باشد.
ماده چهارم)
تابعیت:اعضای انجمن دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ملتزم به رعایت قوانین جاریه بوده و حق شرکت در فعالیتهای سیاسی را بنام انجمن ندارند.
 
ماده پنجم )
مدت :انجمن از تاریخ تاًسیس برای مدت نامحدودتشکیل می شود.
فصل دوم – ارکان
ماده هفتم)
ارکان انجمن عبارتند از:
1-    هیاًتامناء
2-   هیاًت مدیره
3- بازرسان
ماده هشتم)
الف)هیات مدیره موسس انجمن استان عبارتند از هیاًت امناءمسکن حساب 100 حضرت امام خمینی (ره)متشکل از استاندار،نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان ،نماینده ولی فقیه در بنیاد ،رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،پنج نفر از افراد خیر و معتمد به انتخاب اشخاص مذکور
ب) هیئت موسس انجمن شهرستان عبارتند از هیاًت امناءمسکن محرومین حساب 100 امام حضرت امام (ره)شهرستان متشکل از فرماندار ،امام جمعه ،مدیر بنیاد مسکن، شهردار ،رئیس شورای شهر و دو تن از افراد خیر به انتخاب پنج نفر اول خواهد بود.
ماده نهم)هیات امناء
هیاًت امناء مسکن حساب 100 حضرت امام (ره) استان از بین خیرین مطرح و واجد الشرایط و دیگر افراد مورد نظر نسبت به انتخاب 7 نفر به عنوان هیاًت امناءانجمن خیرین مسکن ساز استان لرستان به مدت 3 سال اقدام می نماینددر صورت عدم مشارکت فعال هر یک از اعضاءبه تشخیص اکثریت هیاًت امناءافراد دیگری جایگزین خواهند شد.
تبصره 1:افزایش تعداد اعضاء هیاًت امناء تا یازده نفر بلامانع است.
تبصره 2:پس از تشکیل انجمن خیرین مسکن ساز شهرستانها رئیس انجکمن هر شهرستان می توتند عنداللزوم به عنوان ناظر و رابط در جلسات هیاًت امناء انجمن استان شرکت نماید.
تبصره 3:نظر به اینکه دوره انتخاب اعضاءهیاًت امناءسه سال و هیاًت مدیره 2 سال تعیین شده است و انجمن نباید هیچگاه فاقد هیاًت امناء قانونی باشد.در مقاطعی که دوره هیاًت امناءو هیاًت مدیره همزمان منقضی می شود لازم است انتخابات هیاًت انجمن سه ماه زودتر از موعد مقرر انجام می گیرد.
ماده دهم)اهداف و وظایف انجمین:
الف:اهداف
1-    پیگیری از فرهنگ اسلامی تعاون در جامعه و ترویج ساخت و ساز مسکن برای محرومین
2-   همکاری با تشکلهای دیگر در جهت تاًمین مسکن محرومین
3- پشتیبانی مالی و غیر مالی و بستر سازی برای تاًمین مسکن محرومین
4- تعیین و توسعه روشهای مختلف تاًمین مسکن بر اساس نیاز خانواده های محروم
5- گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی در ابعاد گوناگون در جهت تاًمین مسکن محرومین
ب) وظایف
1 - ترویج فرهنگ وقف به منظور تاًمین مسکن محرومین و نیازمندان
2 - برنامه ریزی،ساماندهی،برای جذب کمک های مردمی و دولتی در راستای اهداف انجمن
3-نظارت بر حسن انجام نظریات و نیات و اهداف شرعیه خیرین
4- تلاش در جهت تاًمین و تقویت بنیه مالی انجمن
5- تلاش در جهت ساخت و ساز خانه های استیجاری برای اقشار محروم و نیازمند جامعه
 
ماده یازدهم)
مجمع عمومی هیاًت امناء
مجمع عمومی هیاًت امناء با رعایت ماده 9 این اساسنامه 7 تا 11 نفر است که عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن خیرین مسکن ساز استان می باشند. جلسات مجمع عمومی به صورت عادی یا عادی بطور فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره :فعالیت در هیاًت امناءافتخاری می باشد.
ماده دوازدهم)
در صورت فوت ،استعفاءو یا حدوث شرایطی که به سلب هر یک از اعضای هیاًت امناءبیانجامد هیاًت امناءعضو جدیدی را حسب شرایط انتخاب می نماید.
ماده سیزدهم)
مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و برای رسمیت جلسه حضور نصب بعلاوه یک اعضاء وجهت تصویب هر موضوعی پس از رعایت ماده 15 اساسنامه انجمن مرکزی نصف بعلاوه یک آراءاعضاء حاضر در جلسه ضرورت دارد. در صورتی که دعوت نخست اکثریت حاصل نشود مجمع عمومی عادی نوبت دوم به فاصله 15 روز تشکیل و یا هر تعداد افراد حاضر در جلسه مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت.
تبصره 1: مجمع عمومی عادی هیاًت امناءبصورت فوق العاده بنا به تقاضای هیاًت مدیره یا دو سوم اعضای هیاًت امناءیا بازرسان تشکیل می شود.
تبصره 2: ضوابط و مقررات این مجمع همان ضوابط و مقررات مجمع عمومی عادی است.
ماده چهاردهم)
وظایف مجمع عمومی عادی هیاًت امناء
1-    انتخاب اعضای هیاًت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل
2- انتخاب نماینده انجمن در شورای عای خیرین و تعیین جانشین وی در صورت فوت،استعفا یا واجد شرایطی که به سلب عضویت وی بیانجامد.
3- استماع و رسیدگی به گزارشات هیاًت مدیره و بازرسان
4- تعیین خط مشی انجمن با هماهنگی سیاستهای انجکن مرکزی
5- بررسی و تصویب پیشنهادات هیاًت مدیره و تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی
6- بررسی و تصویب چگونگی تبدیل به احسن اموال پیشنهادی از جانب هیاًت مدیره
7- تصویب ترازنامه و بودجه –(تصویب ترازنامه برای هیاًت مدیره به منزله تسویه ساب تلقی می کردد)
8- بررسی و تصویب اخذ وام از منابع عمومی و یا خصوصی به پیشنهاد هیاًت مدیره در جهت نیل به اهداف انجمن
9-   تصویب و ایجاد نمایندگی در شهرستانها و مناطق طبق ماده 4
10-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های انجمن
ماده پانزدهم)
اعضای هیاًت مدیره و بازرسان در انجمن باید از بین خیرین که به صلاح و امور خیر اشتهارد دارند انتخاب شوند.
                                      ماده شانزدهم)
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد
1-   درخواست هیاًت مدیره با بازرسان
2-   درخواست دو سوم از اعضای هیات امناء
   تبصره 1:دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل دو هفته قبل از                                   تشکیل جلسه باید به اطلاع اعضاء برسد.
تبصره 2:مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارا هستند.
تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراءموافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر و لازم الجرا خواهد بود.
ماده هفدهم)
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
1-    پیشنهاد تغییرات در مفاد اساسنامه به انجمن مرکزی
2-   بررسی و پیشنهاد انحلال انجمن بع انجمن مرکزی
3- تصمیم گیری در خصوص تغییرات سرمایه انجمن
ماده هجدهم )
مجامع عمومی توسط هیاًت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می باشند.
تبصره 1: اعضاء هیاًت رئیسه نباید با اعلام قبولی نامزدی خود انتخاب خواهد شد.
تبصره 2: اعضاء هیاًت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیاًت مدیره و بازرسان باشند.
ماده نوزدهم)
هیاًت مدیره:
انجمن دارای هیاًت مدیره ای مرکب از 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی هیاًت امناء به ترکیب کسب آراء متخذه به عنوان اعضای اصلی و علی البدل انتخاب خواهند شد.
تبصره 1: شرگت اعضای هیاًت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون غذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی در کم استعفاءخواهد بود.
تبصره 2: در صورت استعفاء فوت و با سلب شرایط از هر یک از اعضاءهیاًت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیاًت به جای عضو اصلی و با حق رای انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده بیستم)
هیاًت مدیره حداکثر علاوه بر جلساتی که به صورت مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد . بنا به ضرورت می تواند با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه دهد(فاصله بین ارسال دعوتنامه کتبی یا دعوت تلفنی جهت تشکیل جلسه هیاًت مدیره حداقل سه روز خواه بود).
ماده بیست و یکم)
اعضاء هیاًت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود.
تبصره 1:به منظور رعایت کامل مردمی بودن انجمن ،رئیس هیاًت مدیره و نائب رئیس و خزانه دار باید از بین خیرین مسکن ساز انتخاب شوند.
تبصره 2: دبیر هیاًت مدیره در مراکز استان بر عهده مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 حضرت امام (ره)و در شهرستانها به عهده مدیر شعبه بنیاد مسمن خواهد بود.
ماده بیست و دوم)
هیاًت مدیره برای دو سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد هیاًت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.
تبصره: هیاًت مدیره موظف است حداقل دو ماه قیل از پایان تصدی خود از هیاًت امناء به منظوربرگزاری انتخابات هیاًت مدیره جدید دعوت نماید.
ماده بیست و سوم)
اعضای هیاًت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد.
1-   حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول تبدیل به احسن اموال منقول و غیر منقول با تصویب با تصویب هیاًت امناء و رضلیت خیر یا ورثه او بلامانع است.
2-   رسیدگی به حسابهای انجمن
3- پرداخت و وصول مطالبات
4- اجرای مصوبات هیاًت امناء افتتاح حساب در بانکها
5- انجام تشریفات قانونی
6- دفاع از شرعی و قانونی در محاکم در رابطه با فعالیت انجمن و تعیین حکم و وکیل و عزل آن
7- حل و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاءتفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به اشخاص حقوقی و یا حقیقی توکیل غیر
8- پیگیری و اخذ وام از منابع و عمومی و خصوصی پس از تصویب هیاًت امناء
9-   تهیه برنامه و بودجه سالانه برای مجمع و همچنین تهیه گزارش عملکرد مالی سالانه برای مجمع
10-تعیین و عزل مدیر عامل عنداللزوم
ماده بیست و چهارم)
بازرسان
مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرسان اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.
تبصره : نامزدی و انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده بیست و پنجم)
وظایف بازرسان به شرح ذیل است:
1-    بررسی کلیه اسناد و مدترک مالی و تهیه گزارس برای مجامع عمومی عادی
2- مطالعه و تهیه گزارش سالانه هیاًت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد هیاًت مدیره برای اطلاع مجامع عمومی هیاًت امناء
تبصره : بازرسان می توانند بدون داشتن حق راًی در کلیه جلسات هیاًت مدیره شرکت کنند.
ماده بیست و ششم)
کلیه اسناد و مدارک اعم از مالی و غیر مالی با در خواست بازرسان در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیاًت مدیره باید جهت بررسی در دسترس ایشان قرار گیرد.
تبصره 1:کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاءمتغیر رئیس هیاًت مدیره یا خزانه دار معتبر خواهد بود.
تبصره 2: بجز موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیاًت مدیره کلیه اختیارات لازم برای امور را مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و اهداف انجمن دارا می باشد.
تبصره 3: هیاًت مدیره می تواند از بین خود یا خارج اعضاءهیاًت مدیره یک نفر نفر شخص را به سمت حداکثر به مدت 3 سال انتخاب نموده و حدود اختیارات اورا تعیین نماید. مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیاًت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده انجمن بوده و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 4: اگر مدیر عامل از بین هیاًت مدیره باشد،دوره مدیریت عامل از مدت عضویت در هیاًت مدیره بیشتر نخواهد بود و با اتمام دوره هیاًت مدیره دوره مدیر عامل نیز خاتمه خواهد یافت مگر اینکه مجدداًتوسط هیاًت مدیره انتخاب شود.
فصل سوم –بودجه:
ماده بیست وهفتم)
بودجه انجمن از طریق جلب مشارکتها و کمک های مردمی و جمع آوری هدایا ،اعانات،قبول وقف و هبه ،کمک های دولتی و تسهیلات بانکی تاًمین می شود.
ماده بیست هشتم)
درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح عملکرد آن در پایان هر سال مالی به انجمن مرکزی خیرین و مراجع قانونی ذیربط ارائه خواهد شد.
تبصره 1: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن نزد یکی از بانکها ی رسمی کشور خواهد شد.
تبصره 2: سال مالی انجمن مطابق با سال شمسی بوده و همواره از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود.
ماده بیست و نهم)
کلیه مدارک ،پرونده ها و نوشته ها در دفتر انجمن استان و شهرستان نگهداری می شود و مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل و مهر انجمن خواهد بود.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات مجامع عمومی و هیاًت مدیره استان و شهرستان در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاءرسیده و یک نسخه به ترتیب برای انجمن مرکزی و استان ارسال می شود.
ماده سی و ام)
آئین نامه اجرایی این اساسنامه توسط هیاًت مدیره تهیه و بعد از تصویب مجمع عمومی عادی هیاًت امناءقابل اجرا خواهد بود.
ماده سی و یکم)
هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان انجمن پس از تصویب در هیاًت امناءانجمن مرکزی معتبر خواهد بود و لازم است یک نسخه از آن را به مرجع قانونی مرتبط ارسال و رسید آن را به دبیرخانه تحویل نمایند.
ماده سی و دوم)
محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هیاًت مدیره و بازرسان و اشخاص صاحب امضاءو تغییرات آن باید بلافاصله به اطلاع مراجع قانونی ذیربط برسد و در صورت تغییر آدرس و عدم اطلاع نشانی های قبلی ملاک قانونی و مورد استفاده خواهد بود.
ماده سی و سوم)
محل انجمن و اقامتگاه اعضاءهیاًت مدیره و بازرسان و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات آن بلافاصله به اطلاع مراجع قانونی ذیربط برسد و در صورت تغییر آدرس و عدم اطلاع نشانی های  قبلی ملاک قانونی و مورد استنادخواهد بود.
ماده سی و سوم)
انجمن دارای مهر و آرم مخصوص بوده که فرم و متن آن برای وحدت رویه توسط انجمن مرکزی تهیه و بخ کلیه استانها ابلاغ می گردد.
تبصره: اعضاءهیاًت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی باالسویه دارند.
ماده سی و چهارم)
انحلال- در صورت تصمیم به انحلال انجمن ،مجمع عمومی فوق العاده هیاًتامناءپس از تشکیل و تصویب انحلال انجمن،هیاًتی جهت تسویه حساب انتخاب و این هیاًت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واریز مبالغ و انتقال دارایی های مانده به حساب 100 حضرت امام (ره) اقدام نماید و یک نسخه از فهرست کامل از اموال منقول و غیر منقولبه مراجع ذیربط و همچنین انجمن مرکزی خیرین ارسال دارد.
ماده سی و پنجم)
انتشار هر گونه مجله پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود و جهت تکمیل اطلاعات و یا هر منظور دیگر،نسخه ای از مجوز مربوط به انجمن مرکزی خیرین                 فرستاده می شود.
ماده سی و ششم)

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 36 ماده تبصره در نشست مورخ........هیاًت امناء به تصویب رسید.

تاریخ ایجاد:05:19-01/12/1390 ، توسط:مدیر سایت ، تعداد بازدید:7210  نسخه چاپی
 
منوی اصلی
 
 
 
دریافت فیش حقوقی
 
 
 
پربازديدترين مطالب
 
 
 
جديدترين مطالب
 
 
 
اولين همايش اخلاق مهندسي ويژه ناظرين روستايي استان لرستان
 
اولين همايش اخلاق مهندسي ويژه ناظرين روستايي استان لرستان
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان می‌باشد.